Song For You 歌詞 滅火器樂團 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網團體歌手滅火器樂團進擊下半場Song For You

滅火器樂團專輯介紹
歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

滅火器樂團

Song For You

作詞:楊大正 Sam Yang
作曲:楊大正 Sam Yang
編曲:鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

Look at the sun shining so hard
閃爍的光線照著有夢的人
莫閣怨嘆人生 怨嘆嘛無較縒
青春的年歲 無偌濟冬

When you fell down hitting the ground
你選擇放棄抑是用命佮伊拚
你若感覺孤單 阮來佮你做伴
唱一條為你寫的歌

跋倒你會疼 疼著你就驚
認輸的人無資格講話大聲
勇氣催予滿 一喙啉予焦
你需要這條歌 Let me sing a song for you

Follow the sound spining around
你總會揣著了解你的彼個人
你若感覺孤單 阮來佮你做伴
唱一條為你寫的歌

紮著你的愛 朋友攏佇遮
鬧熱的所在 無人會孤單
希望你知影 阮永遠佇遮
為你唱著歌 Let me sing a song for you

你我做陣風雨仝路經過遮濟冬
有你做伴 艱苦攏無算啥
欲予全世界 聽著咱的聲
催到上大聲 Together sing a song

Let me sing a song for you-------------------------------------------作詞:楊大正 Sam Yang
作曲:楊大正 Sam Yang
編曲:鄭宇辰 ORio Cheng、滅火器 Fire EX.

《Song For You》
滅火器樂團 Bia̍t-hué-khì Ga̍k-thuân

Look At The Sun Shining So Hard

閃爍的光線
siám-sih ê kng-suànn
照著有夢的人
tsiò tio̍h ū bāng ê lâng
莫閣怨嘆人生
mài koh uàn-thàn jîn-sing
怨嘆嘛無較縒
uàn-thàn mā bô-khah-tsua̍h
青春的年歲
tshing-tshun ê nî-huè
無偌濟冬
bô guā-tsuē tang

When You Fell Down Hitting The Ground

你選擇放棄
lí suán-ti̍k hòng-khì
抑是用命佮伊拚
ia̍h-sī iōng miā kah i piànn
你若感覺孤單
lí nā kám-kak koo-tuann
阮來佮你做伴
gún lâi kah lí tsuè-phuānn
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
唱一條為你寫的歌
tshiùnn tsi̍t-tiâu uī lí siá ê kua

跋倒你會疼
pua̍h-tó lí ē thiànn
疼著你就驚
thiànn tio̍h lí tō kiann
認輸的人
jīn-su ê lâng
無資格講話大聲
bô tsu-keh kóng-uē tuā-siann
勇氣催予滿
ióng-khì tshui hōo muá
一喙啉予焦
tsi̍t-tshuì lim hōo ta
你需要這條歌
lí su-iàu tsit tiâu kua

Let Me Sing A Song For You

Follow The Sound Spinning Around

你總會揣著
lí tsóng ē tshuē-tio̍h
了解你的彼个人
liáu-kái lí ê hit-ê lâng
你若感覺孤單
lí nā kám-kak koo-tuann
阮來佮你做伴
gún lâi kah lí tsuè-phuānn
唱一條為你寫的歌
tshiùnn tsi̍t-tiâu uī lí siá ê kua

紮著你的愛
tsah tio̍h lí ê ài
朋友攏佇遮
pîng-iú lóng tī tsia
鬧熱的所在
lāu-jia̍t ê sóo-tsāi
無人會孤單
bô-lâng ē koo-tuann
希望你知影
hi-bāng lí tsai-iánn
阮永遠佇遮
gún íng-uán tī tsia
為你唱著歌
uī lí tshiùnn tio̍h kua

Let Me Sing A Song For You

你我做陣
lí guá tsuè-tīn
風雨仝路
hong-hōo kāng lōo
經過遮濟冬
king-kuè tsiah tsē tang
有你做伴
ū lí tsuè-phuānn
艱苦攏無算啥
kan-khóo lóng bô sǹg siánn
欲予全世界
beh hōo tsuân sè-kài
聽著咱的聲
thiann-tio̍h lán ê siann
催到上大聲
tshui kàu siōng tuā-siann

Together Sing A Song
Let Me Sing A Song For You
Let Me Sing A Song For You
Let Me Sing A Song For You

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網